ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. HGP: Het GroenePlatform, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RoCa Uitgevers, gevestigd aan Tobias Asserlaan 7, 2662 SB te Bergschenhoek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 52208346.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie HGP een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: HGP en de Opdrachtgever gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Partijen tot stand is gekomen en in het kader waarvan HGP zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
5. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door HGP te verlenen diensten, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, adviesverlening met betrekking tot energiebesparing, het verrichten van inspecties voor het treffen van energiebesparingsmaatregelen en projectbegeleiding in het kader van het realiseren van energiebesparende maatregelen.
6. Uitvoerende Partij: iedere verkoper, leverancier, aannemer of andere onderneming anders dan HGP, die in verband met of naar aanleiding van de Dienstverlening zaken levert of werkzaamheden verricht, anders dan uit hoofde van een overeenkomst waarbij HGP partij is.
7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HGP tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | OVER HGP EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
1. HGP adviseert omtrent verduurzamingsmogelijkheden, verricht daartoe inspecties van woningen, stelt Uitvoerende Partijen voor die verduurzamingsmaatregelen kunnen treffen of ter zake goederen kunnen leveren en begeleidt de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen, zulks evenwel uitsluitend indien en voor zover dit uitdrukkelijk en Schriftelijk (waaronder e-mail aldus mede begrepen) is overeengekomen. De Overeenkomst omvat uitsluitend deze uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen Diensten. HGP treedt dan ook nimmer op als leverancier van zaken of als aannemer in de zin van artikel 7:750 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dergelijke prestaties worden door Uitvoerende Partijen verricht, welke door de Opdrachtgever vrijwillig worden gecontracteerd. Het aangaan van verbintenissen met Uitvoerende Partijen geschiedt voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever. HGP is bij dergelijke verbintenissen dan ook geen partij. De verplichtingen van HGP beperken zich tot het naar beste inzicht en vermogen uitvoeren van de overeengekomen Diensten. HGP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van Uitvoerende Partijen.
2. Indien HGP een of meer Uitvoerende Partijen voorstelt, betreft het Uitvoerende Partijen waarmee HGP een samenwerking is aangegaan. HGP garandeert nimmer of zich op enig moment niet een voor de Opdrachtgever geschiktere Uitvoerende Partij voordoet. HGP is nimmer verantwoordelijk voor de keuze van de Opdrachtgever voor een bepaalde Uitvoerende Partij en de Opdrachtgever vrijwaart HGP van al zijn aanspraken ter zake.
3. HGP verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen, doch biedt nimmer enige garantie dat de (energiebesparende) resultaten worden behaald die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst voor ogen stonden. HGP verbindt zich dan ook uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
4. Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn doen en nalaten naar aanleiding van de door HGP verstrekte adviezen. Het verstrekken van een advies door HGP verplicht de Opdrachtgever nimmer dit advies op te volgen. Ter zake aanvaardt HGP dan ook nimmer enige aansprakelijkheid.
ARTIKEL 4. | VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. Voor de deugdelijke uitvoering van de Diensten is vereist dat de Opdrachtgever alle informatie die voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, volledig en op de eventueel daartoe door HGP voorgeschreven wijze, aan HGP beschikbaar stelt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan HGP beschikbaar gestelde informatie. HGP is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie.
2. In geval van door of namens HGP uit te voeren inspecties, dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van deze Dienst. Dat betekent dat de Opdrachtgever er voor eigen rekening en risico voor dient zorg te dragen dat:- de door HGP aangewezen persoon binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgt en hij de overeengekomen inspectie kan verrichten gedurende de overeengekomen werkuren;
– HGP op de locatie van uitvoering van de inspectie de kosteloze beschikking heeft over elektriciteit, water, sanitair en andere in redelijkheid benodigde voorzieningen.
ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De Dienstverlening van HGP is vrijblijvend. Annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever bevrijdt hem van zijn verplichtingen jegens HGP, echter laat annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever zijn verplichting tot nakoming van eventuele verbintenissen die tot stand zijn gekomen tussen de Opdrachtgever en Uitvoerende Partijen, onverlet. De Opdrachtgever vrijwaart HGP van alle aanspraken van Uitvoerende Partijen ter zake.
2. HGP zal de Overeenkomst uitsluitend tussentijds annuleren in geval van gewichtige redenen, zoals wanneer:
– HGP op redelijke grond niet bereid is de Diensten volgens de door de Opdrachtgever gegeven aanwijzingen (verder) uit te voeren en de Opdrachtgever HGP niettemin aan die aanwijzingen houdt;
– HGP op goede grond het vertrouwen in de Opdrachtgever heeft verloren;
– de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet nakomt;
– HGP als gevolg van overmacht niet in staat is de Overeenkomst (verder) uit te voeren;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
3. Tussentijdse annulering van de Overeenkomst biedt de andere Partij nimmer recht op enige schadevergoeding.
ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID
1. HGP verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Echter is HGP uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HGP. In het bijzonder is HGP in de gevallen als bedoeld in de volgende leden van dit artikel niet aansprakelijk (tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HGP).
2. HGP is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens of een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien.
3. Alle door HGP vermelde uitvoeringstermijnen waartoe hij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de gevolgen van een termijnoverschrijding is HGP niet aansprakelijk.
4. Indien HGP derden bij de uitvoering van de Diensten betrekt, is hij niet aansprakelijk voor het doen en nalaten van deze derden.
5. HGP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het doen en nalaten van de Opdrachtgever of een derde naar aanleiding van door HGP verstrekte adviezen.
6. HGP is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, waaronder mede begrepen schade aan zaken ontstaan in verband met door HGP uitgevoerde inspecties.
7. Mocht HGP ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, daarvan in elk geval uitgesloten en heeft HGP te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient HGP hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van HGP ter zake vervalt.
8. Mocht HGP ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door HGP afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van HGP dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
9. HGP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade
10. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door HGP verleende Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, gemotiveerd per e-mail mededeling is gedaan aan HGP.
ARTIKEL 7. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Rotterdam wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van HGP een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een particuliere Opdrachtgever is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat HGP Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.